Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemene begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: PEVEKIMA Chauffeurstrainingen

Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met PEVEKIMA Chauffeurstrainingen onderhandelt oever het verstrekken van een opdracht dan wel aan PEVEKIMA Chauffeurstrainingen een opdracht heeft gegeven.

Opdracht c.q. overeenkomst: de opdracht van een opdrachtgever tot het verzorgen van een cursus/training, het vervaardigen en leveren van onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook, alsmede oprdracht tot verrichten van diensten zoals advisering, detachering en opstellen van jaarverslagen ADR, alles in de ruimste zin des woords

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder het inschrijfnummer van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen en zijn te downloaden via de website www.pevekima-chauffeurstrainingen.nl

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeven van door PEVEKIMA Chauffeurstrainingen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend en hebben een geldigheid van 30 dagen na dagtekening, PEVEKIMA Chauffeurstrainingen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met PEVEKIMA Chauffeurstrainingen tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als PEVEKIMA Chauffeurstrainingen die schriftelijk heeft bevestigd. PEVEKIMA Chauffeurstrainingen wijst de toepassing van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

3. Terbeschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

3.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle gegevens die PEVEKIMA Chauffeurstrainingen nodig heeft.

3.2 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

3.3 Opdrachtgever vrijwaart PEVEKIMA Chauffeurstrainingen voor schade van derden gevolg van door hem aan PEVEKIMA Chauffeurstrainingen gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.

4.2 De uitvoering van de cursussen /training kan plaats vinden op de bedrijfslocatie van de opdrachtgever (in-company). Mits de locatie geschikt is, volgens de voorgeschreven minimumeisen, gesteld in het raamwerk nascholing/ praktijktoetsen, opgesteld door het CBR of Sector Transport en Logistiek.

4.3 Indien anders overeengekomen, zorgt PEVEKIMA Chauffeurstrainingen voor een geschikte locatie waar volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden

4.4 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en PEVEKIMA Chauffeurstrainingen al datgene dat aan zakelijke en/of nuttig acht ter beschikking te stellen op de opgedragen werkzaamheden en levering goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder meer in:

dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn

dat inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens

dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die PEVEKIMA Chauffeurstrainingen noodzakelijk of nuttig acht

dat desgevraagd kantoor en/of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen

4.5 voor de uitvoering van al zijn taken, welke voortkomen uit de overeenkomst, PEVEKIMA Chauffeurstrainingen het recht om derden in te schakelen. Hij behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid

4.6 Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls één van hen noodzakelijk acht.

5. Opleidingen en lesmateriaal

5.1 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen spant zich naar beste vermogen in om de met opdrachtgever overeengekomen opleidings- of trainingsdoelstellingen te realiseren. PEVEKIMA Chauffeurstrainingen houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten

5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingen van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen mag niet van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het is niet toegestaan om lesmateriaal zonder toestemming van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen aan derden ter beschikking te stellen.

5.3 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden

6. Wijzigingen

6.1 In geval van wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving extra verplichtingen voor PEVEKIMA Chauffeurstrainingen tot gevolg zullen hebben met betrekking tot haar dienstverlening aan de opdrachtgever, dan zal PEVEKIMA Chauffeurstrainingen de overkomst in overleg met de opdrachtgever wijzigen.

6.2 Nieuwe verplichtingen van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen, voorkomend uit de wetswijzigingen, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst en daaraan verbonden kosten zullen onverwijld aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

6.3. Een in overleg tussen partijen tot stand gekomen tussentijdse wijziging van de opdracht geldt als een nieuwe opdracht. Partijen gaan voor de nieuwe opdracht een nieuwe overeenkomst aan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande overeenkomst

7. Beëindiging van de opdracht/ overeenkomst

7.1 Opdrachtgevers kunnen opdrachten tot 10 werkdagen, voor aanvang van de eerste lesdag schriftelijk annuleren. Lesgeld is dan niet verschuldigd. Eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en voorbereiding moeten in dat geval echter wel worden betaald. Voor beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door PEVEKIMA Chauffeurstrainingen bepalend.

7.2 Bij annulering door opdrachtgever binnen een termijn van 10 werkdagen zijn lesgeld, kosten voor lesmateriaal en examen volledig verschuldigd. Dit is ook het geval als de deelnemer zonder opgave van reden niet verschijnt of als de opdrachtgever een opdracht na de eerste lesdag voortijdig beëindigt.

7.3 De opdrachtgever mag tot 1 * werkdag vóór aanvang van een opleiding of training in de plaats van de opgegeven deelnemer een ander voor die opleiding of training opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de opleiding of training en het eventueel af te leggen examen voldoet.

*Bij examens voor Basisveiligheid VCA en CBR/CCV is deze termijn 3 werkdagen, eventuele extra kosten van het exameninstituut, CBR/CCV worden doorberekend aan de opdrachtgever.

7.4 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen behoudt zich het recht voor om opleidingen/trainingen te annuleren of te verplaatsen. De opdrachtgever mag in dat geval de opdracht annuleren en is dan geen lesgeld of andere kosten verschuldigd.

7.5 Indien een lesdag op/na aanvang van de opleiding of training door overmacht aan de zijde van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen niet door kan gaan, zorgt PEVEKIMA Chauffeurstrainingen voor een vervangende datum. Hiervoor is aan PEVEKIMA Chauffeurstrainingen geen vergoeding verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan roerende en onroerende zaken dan wel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden, die de opdrachtgever of deelnemer oploopt tijden de uitvoering van de opleiding of training.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart PEVEKIMA Chauffeurstrainingen en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de opdracht samenhangen. De aansprakelijkheid van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen jegens opdrachtgever is beperkt tot de opdrachtsom respectievelijk het lesgeld.

8.3 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden voor zover deze door de opdrachtgever zijn voorgeschreven. De opdrachtgever vrijwaart PEVEKIMA Chauffeurstrainingen ter zake vorderingen van derden.

8.4 Alle reclames dienen, op straffe van verval van rechten van de opdrachtgever, binnen acht dagen na aflevering der goederen dan wel na het verrichten der diensten, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te ontvangen. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

8.5 Elke (rechts)vordering van de opdrachtgever jegens PEVEKIMA Chauffeurstrainingen vervalt binnen 6 maanden nadat enige wanprestatie/ onrechtmatige daad door PEVEKIMA Chauffeurstrainingen jegens de opdrachtgever is gepleegd.

8.6 Indien bij de uitvoering van de opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat toebehoort aan de opdrachtgever of deelnemer, zorgt de opdrachtgever voor voldoende verzekering van dat voertuig, daaronder begrepen de motorvoertuigen WA- verzekering en een schade inzittendenverzekering

9. Facturering en betaling

9.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, reisuren en reiskosten en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden worden opgelegd. De door PEVEKIMA Chauffeurstrainingen in rekening te brengen kosten worden verhoogd met de wettelijke verschuldigde omzetbelasting

9.2 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen heeft het recht om jaarlijks, per 1 januari, de prijzen en tarieven van de overeengekomen werkzaamheden aan te passen.

9.3 De opdrachtgever is gehouden om facturen van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig en volledig is voldaan, volgt uitsluiting van deelname.

9.4 Indien het examengeld apart in rekening wordt gebracht en dit niet uiterlijk voor aanvang van het examen is betaald, volgt uitsluiting van het examen.

9.5 voor bepaalde opleidingen of trainingen heeft de opdrachtgever onder voorwaarden recht op een bijdrage van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (SOOB). De opdrachtgever is echter het volledige lesgeld aan PEVEKIMA Chauffeurstrainingen verschuldigd indien de aan SOOB gevraagde bijdrage om welke reden dan ook niet wordt toegekend.

9.6 Indien PEVEKIMA Chauffeurstrainingen pas na afloop van een opleiding of training factureert, is de betalingstermijn eveneens veertien dagen. Na afloop van die termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is. In dat geval is de opdrachtgever een rente van 1% per kalendermaand of gedeelte ervan verschuldigd.

9.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden geacht tenminste 10%, met een minimum van € 115,- van het te vorderen bedrag te bedragen.

10. Geheimhouding

10.1 Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijke aard zijn. PEVEKIMA Chauffeurstrainingen heeft zijn medewerkers deze geheimhouding opgelegd.

10.2 Bij PEVEKIMA Chauffeurstrainingen berust het auteursrecht van de adviezen welke door of namens PEVEKIMA Chauffeurstrainingen zijn uitgebracht. De opdrachtgever blijft eigenaar van de stukken die hij ter inzage aan PEVEKIMA Chauffeurstrainingen heeft verstrekt.

11. Internet gebruik

11.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en PEVEKIMA Chauffeurstrainingen op verzoek en één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Beide partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals vervorming, vertraging, misverstaan en virus. Opdrachtgever en PEVEKIMA Chauffeurstrainingen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail.

11.2 Zowel opdrachtgever als PEVEKIMA Chauffeurstrainingen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

12. Niet- toerekenbare tekortkoming

12.1 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen is niet aansprakelijk voor niet-, niet-gehele of niet- tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet -toerekenbare tekortkomingen.

12.2 Onder niet- toerekenbare tekortkomingen wordt verstaan: elke de naleving van de overeenkomst belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen c.q. de opdrachtgever behoort te komen, zoals:

oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen

niet- of niet- tijdige leveringen van goederen en diensten door derden

werkstaking, blokkades

ernstige bedrijfsstoring, die de normale bedrijfsvoering in grote mat belemmeren, zoals ernstige brand met verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemie, ziekte van een specifieke functionaris en dergelijke

13. Ontbinding, opschorting en schadevergoeding

13.1. Ingeval van niet-nakoming van de overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling van de opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te gaan.

13.2 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen is, in geval als in lid 1 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het niet- uitgevoerde gedeelte ervan te ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens opdrachtgever. Hetgeen de opdrachtgever op basis van de overeenkomst verschuldigd is, is direct opeisbaar.

13.3 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan PEVEKIMA Chauffeurstrainingen nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan PEVEKIMA Chauffeurstrainingen het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, c.q. de overeenkomst te ontbinden

14 Meldingsplicht/ klachtenprocedure

14.1 In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

14.2 De klachtenprocedure van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen is gepubliceerd op haar website en kan op verzoek worden toegezonden

15. Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomend rechten, heeft PEVEKIMA Chauffeurstrainingen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PEVEKIMA Chauffeurstrainingen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PEVEKIMA Chauffeurstrainingen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haars schuld en nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15.3 Adviezen worden door PEVEKIMA Chauffeurstrainingen gegeven naar beste weten en kunnen. PEVEKIMA Chauffeurstrainingen kan echter geen garantie geven dat een gewenst resultaat op bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

15.4 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de vergoeding van de directe schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van niet of niet betamelijke nakoming van de overeengekomen werkzaamheden. Deze schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de opdracht gemoeid is, met dien verstande dat bij duurovereenkomsten de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door opdrachtgever te bepalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaand aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

15.5 PEVEKIMA Chauffeurstrainingen is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor vergoeding van de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van vermijdbare professionele fouten (bv. veronachtzaming en onzorgvuldig gedrag) van onder PEVEKIMA Chauffeurstrainingen vallende personen. Deze schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium dat PEVEKIMA Chauffeurstrainingen toekomt voor zijn dienstverlening ten behoeve van de betrokken werkzaamheden

15.6 Alvorens PEVEKIMA Chauffeurstrainingen aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden PEVEKIMA Chauffeurstrainingen zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen

15.7 Geen actie of vordering naar aanleiding van de opdracht of daaruit vloeiende, anders dan wanbetaling, ontstane rechten kan door één van de partijen worden ingesteld, voor de gevallen genoemd in volgorde in de artikelen 15.2 en 15.3 meer dan zes maanden nadat de oorzaak van deze actie of vordering zich heeft voorgedaan.

16 Diversen

16.1 Wanneer door PEVEKIMA Chauffeurstrainingen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat PEVEKIMA Chauffeurstrainingen deze voorwaarden soepel toepast

16.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met PEVEKIMA Chauffeurstrainingen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PEVEKIMA Chauffeurstrainingen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

17. Eigendomsbehoud

17.1 Alle door PEVEKIMA Chauffeurstrainingen in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van PEVEKIMA Chauffeurstrainingen totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met PEVEKIMA Chauffeurstrainingen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen

18. Toepasselijk recht/ geschillen

Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is uitsluitend de Rechter in het Arrondissement Zeeland- West-Brabant bevoegd. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda.